چاپ رایگان کتاب

انتشارات بین المللی عطران: شیدا نیک پسند؛ کتاب پرمحتوای ریسمان عشق

0

اين ادبيات بود، كه نور را هديه اورد (ریسمان عشق)
اين ادبيات بود كه همانند گلبهار شكوفه زد.
و اين من بودم، كه از نسل پادشاهان هخامنشي ، از نسل بزرگ زاده ها
متولد شدم و همانند غنچه شكوفته شدم بهار را تجربه كردم.
و در زندگي ام رفتن هاي بسياري ديدم
امدن هاي بسياري ديدم
بهار ديدم تابستان ديدم و تا زمستان خشكيده نشدم
پرورش يافتم
همانند زمرد كمياب و دلنشين شدم
و اين بود اثار ادبيات كه انسان را متفاوت ميكند
و ادبيات است كه درون انسان را پرورش ميدهد، نو ميكند زنده ميكند.
و اين ادبيات است كه رنگين كمان متفاوت زندگي هر شخص است.
و من همانند شمس تبريزي ،ادبيات را در وجود خود پرورش داده ام و عشقش را در جان پروراندم
و انقدر در گوش مهتاب همانند ستاره زمزمه كردم كه كي يار ميرسد
و همانند بلبلي دلتنگي و انتظار كشيده ام كه كي گل شكوفه ميزند
همانند باغي در افتاب ريشه دوانده ام
و همانند عاشقي براي يار شيدايي كرده ام
و ادبيات را از دل تنگ شيدايي كردنم سرودم
باشد تا روزي باعث سربلندي ادبيات شوم و شخصي سودمند براي ادبيات پارس زبانان گردم.

بریده ای از اشعار:
(نفرت)
من تو را ، همچون اولين گناه نفرت دارم
من تو را ،همچون تنهايي ،نفرت دارم
چه بايد كرد، با اين تضاد نفرت و عشق
كه ،نفرت چون عشق تبديل ميشود
(دزديدی)
دلم ،را انچنان دزديدي
كه صبح ، تا شام خود را نيافتم
از مغرب ،تا مشرق ، دويدم و دويدم و
خود را نيافتم
چه كردي، تو با دل،غم ديده ي من
(دختر)
خون وجودت را بلعيدن
صدايت را، خفه كردن
زندگي ات را ، نابود كردن
و تو دختري هستي، كه حقي ندارد
حتي ، او هم ولت كرد
حالا، منتظر مرگي
(قبرستان)
قبرستان ،صدف ها تنها جايست
، كه كودكان افسردگي نميگيرن
قبرستان ،عشق من و تو نيز ، براي من همين است
هر لحظه ، هر ثانيه ، منتظر جرقه ي برگشت ،تو ام

لینک کتاب ریسمان عشق

انتشارات ملی عطران- شیدا نیک پسند؛ کتاب ریسمان عشق

Call Now Button