چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب محیط زیست و سازمان سبز (نویسنده: دکتر صدیقه افروز)

0

در اینجا ضرورت دارد (سازمان سبز) در بارۀ محتوای این کتاب توضیح دهیم.
جهان به سوی دوره‌ای گام بر می داردکه در آن پیامدهای مدرنیته ریشه‌ای‌تر و جهانی‌تر از پیش شده است.
ما امروزه در نظمی جهانی زندگی می‌کنیم که امنیت و سلامت ما با مخاطره‌هایی روبه رو است، مخاطره‌هایی که هیچ یک از نسلهای پیشین آنها را تجربه نکرده است.
یکی از از این مخاطرات، مسائل مربوط به محیط زیست است مسائل محیط زیستی بعنوان یکی از تهدیدهای عمده برای بشر در قرن بیست و یکم شناخته شده است.
از دهه‌های آغازین سده بیستم فشار توسعه صنعتی و کشاورزی، محیط‌زیست را به طور نمایانی تهدید می‌کرد، اما تشخیص وخامت اوضاع به این گستردگی نبود.
زمین‌های کشاورزی و بسیاری از جنگل‌ها در سطح جهان، به مناطق مسکونی تبدیل شدند.
آب‌ها آلوده گردید و رابطه جانداران با محیطشان در بسیاری از مناطق برای همیشه دگرگون شد.
در میانه سدۀ بیستم بود که پی آمدهای نگران کننده آلودگی‌ها، توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
محیط‌زیست در عصرکنونی، در سطح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته است.
گرم شدن اقلیم زمین، از بین رفتن تنوع زیستی، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگیها، موضوع بحرانی در اکثر جوامع می‌باشد.
مشکلات محیط زیستی را نمی‌توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه‌ای دانست.
بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می‌باشد.
با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی، طی سه دهه اخیر، نگرانی‌های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است.
که بحرانهای زیست محیطی تجسم عینی یافته‌اند.
اهمیت محیط‌زیست چه در ابعاد منطقه ای و ملی و چه در بعد بین المللی ضرورت توجه علمی به عوامل مختلف در تخریب یا حفظ محیط‌زیست را به همراه داشته است؛
و ازطرفی دیگر ارتقای دانش عمومی در زمینه محیط‌زیست و مسائل آن ضروری می‌نماید.
تادر پرتوی دانش حاصله بتوان فرهنگ زیست محیطی جامعه را تقویت نموده زیرا این یک دغدغه جهانی است.
این کتاب به موضوع محیط‌زیست و سازمان سبزمی پردازد.
کانون تمرکز این کتاب موضوعات مرتبط با محیط‌زیست است.
امروزه محققان بر این باورند که افزایش آگاهی عمومی محیط‌ زیست می‌تواند مسائل و مشکلات زیست محیطی را کاهش دهد.
و منجربه رفتارهای مسئولانه در برابر محیط زیست شود.
یک رفتار مخرب زیست محیطی در مکان و زمانی معین می‌تواند تأثیرات ناخواستة فراوانی در سایر مکان‌ها و زمان‌ها داشته باشد.
و صدمات جبران ناپذیری بر اکوسیستم های آینده و بر زندگی نسل های فردا وارد آورد.
در چنین شرایطی دستیابی به توسعة پایدار ناممکن به نظر می‌رسد.
چراکه رابطة بین توسعة پایدار و محیط زیست رابطه‌ای دوسویه است و غفلت از محیط زیست مانع از دستیابی به اهداف توسعه می‌شود.
کسب آگاهی زیست محیطی نخستین گام در راه پایداری است و اساساً شرط بقای آیندة بشریت آگاهی زیست محیطی، توانایی فهم اصول شناخت محیط زیست و زندگی کردن بر پایة آن‌هاست.
هر بخش این کتاب ابعادی از موضوع محیط‌زیست را بررسی می‌کند.
این کتاب شامل هفت بخش است. دربخش اول ابتدا به تعریفی از محیط‌زیست و بحرانهای محیط‌زیستی اشاره نموده‌ایم.
این بخش حکم ورود به بحث را دارد. محیط‌زیست به تمام محیطی اطلاق می‌شود که انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته می‌باشد.
محیط‌زیست فرآیندی است که از زیستن حمایت می‌کند؛ و مقوله محیط‌زیست و حفاظت از آن مهمترین دغدغة انسان معاصر است.
با افزایش مسائل زیست محیطی بحران هایی مانند انرژی، اتلاف و تخریب منابع و افزایش پسماندهای حاصل از گسترش شهرنشینی و صنعتگرایی، مورد توجه قرارگرفته.
و در ادامه به بررسی تاریخچه تحولات زیست محیطی و تاریخچه اجلاس ها و کنفرانس های محیط‌ زیستی، تقسیم بندی مقولات زیست محیطی اشاره نموده‌ایم.
و در انتها به تحولات زیست محیطی در ایران پرداخته‌ایم.
در بخش دوم به مقوله محیط‌زیست از منظر جامعه شناسی پرداخته‌ایم؛ و پارادایم های موجود در جامعه شناسی محیط‌زیستی که به برخی از آنها اشاره می‌گردد.
مانند پارادایم زیست بومی جدید، پارادایم واقع گرایی انتقادی، دیدگاه ساخت گرایی، دیدگاه چرخه تولید و دیدگاه ارزشهای فرامادی و دیدگاه منتقدان نوگرایی در محیط‌ زیست.
و در انتها به دیدگاه‌های آنتونی گیدنز و اولریش بک در باره مخاطرات محیط‌زیست اشاره نموده‌ایم.
در بخش سوم این کتاب به موضوع نگرش انسان و محیط‌ زیست اشاره نموده‌ایم از آنجایی که رفتار تا اندازه‌ای تابع نگرش‌ها است، نگرش‌ها به عنوان احساس مثبت یا منفی پایدار دربارۀ افراد، اشیاء و مسائل تعریف می‌شوند.
نگرش سازه ذهنی و مخفی در شخصیت است که موجب آمادگی ویژه فرد ا ز منظر روانی در رویارویی با پدیده‌ها، مسائل، وقایع و بروز واکنش توأم با هیجان به آن‌ها می‌شود.
از این منظر نگرش‌های افراد ناشی از گذشته آنها و تجربه‌های گوناگون زندگی است.
رفتار انسان نشانه‌ای از نگرش‌های اوست.
می‌توان با تغییر در نگرش‌ها تغییراتی در جهت حفظ محیط‌زیست ایجاد کرد؛
و در ادامه به بررسی دیدگاه‌های مختلف نسبت به نگرش انسان و محیط‌ زیست مانند دیدگاه تحلیل رفتاری، دیدگاه گزینش رفتار، دیدگاه مبادله و دیدگاه تجدید توجه، پرداخته‌ایم.
در بخش چهارم این کتاب به چالش های زیست محیطی که سازمان ها با آن مواجه هستند پرداخته شده،
سپس نظریه‌های سبز کردن سازمان، سبک‌های مدیریتی محیط‌ زیستی، استراتژی‌های توسعه پایدار، مفاهیم مدیریت و سازمان سبز و رفتارهای.
مثبت زیست محیطی کارکنان و نظریه‌های مرتبط با آن و همچنین گامهای عملی خلق سازمان سبز و چالش ها و چگونگی آینده سازمان سبز از جمله پایداری سازمانی و سبز شویی پرداخته‌ایم.
در بخش پنجم به موضوع توسعه پایدار و تعاریف آنها، تاریخچه تدوین شاخص‌های توسعه پایدارو اهداف توسعه پایدار پرداخته‌ایم.
در بخش ششم به بررسی انواع آلودگی های محیط‌زیست مانند آلودگی بی سابقه آب، خاک وهوا، تغییرات آب و هوایی، باران‌های اسیدی، آلودگی صوت، فلزات سنگین، مواد شوینده‌ها و آلودگی مواد رادیو اکتیو.
که همه آنها زمین را به سوی یک فاجعۀ زیست محیطی پیش برد به آن پرداخته‌ایم.
در بخش هفتم به موضوع اخلاق زیست محیطی و تعاریف مربوط به آن و رویکردهای موجود در اخلاق زیست محیطی مانند رویکرد انسان محور و رویکرد طبیعت محورو نظریه‌های مربوط به آن مانند نظریه اخلاق پیامد گرایی.
نظریه اخلاق وظیفه گرایی، نظریه حیاتی ارگانیک ودیدگاه ارزش‌های برخاسته از ادیان درباره محیط‌زیست و در انتها به موضوع خودشناسی در اخلاق محیط‌زیستی به عنوان کلید در بهبود وضعیت اخلاق انسان پرداخته‌ایم.
خواسته من از خوانندگان کتاب این است که هنگام مطالعه به این موضوع بیاندیشند که برای حل معضلات محیط‌زیست چه اقداماتی می‌توانیم بکنیم. امید است توانسته باشیم کتابی مفید و مؤثر به خوانندگان عرضه کنیم.

فهرست:

پیشگفتار 7
بخش اول. 10
محیط‌ زیست و مسأله اجتماعی. 10
تاریخچه تحولات زیستی محیطی. 13
تعامل بشر با محیط‌ زیست.. 15
تاریخچه اجلاس و کنفرانس‌ های زیست محیطی. 17
فراخوان زمین- کنفرانس محیط و محیط زیست و توسعه آن (ریودوژانیرو- 1992) 20
توسعه پایدار و اجلاس ریودوژانیرو 21
اصول کلی دستور 21. 21
تقسیم‌بندی مقوله‌های زیست محیطی. 22
جهان بدون مرز 23
تحولات زیست محیطی در ایران. 24
بخش دوم. 29
محیط‌زیست و جامعه شناسی. 29
نگرش به محیط‌زیست در نظریه اجتماعی. 31
دیدگاه پارادایم زیست بومی جدید. 34
دیدگاه واقع گرایی انتقادی.. 36
دیدگاه ساخت گرایی اجتماعی و محیط‌زیست.. 37
دیدگاه چرخه تولید و محیط‌زیست.. 38
دیدگاه نوسازی اکولوژیکی و محیط‌زیست.. 39
دیدگاه ارزش‌های فرامادی و محیط‌زیست.. 40
منتقدان نوگرایی ومحیط‌زیست.. 42
لیبرالیسم و محیط‌زیست.. 43
آنتونی گیدنز و محیط‌زیست.. 43
اولریش بک و محیط‌زیست.. 44
بخش سوم. 46
نگرش انسان و محیط‌زیست.. 46
دیدگاه تحلیل رفتاری کاربردی.. 48
دیدگاه گزینشی رفتاری.. 49
دیدگاه مبادله. 54
دیدگاه تجدید توجه. 57
دیدگاه نگرش انسان. 58
دیدگاه بینش انسان. 61
طبیعت و محیط‌زیست.. 64
الگوی مصرف و محیط‌زیست.. 68
بخش چهارم. 73
مدیریت و سازمان سبز. 73
تعریف مفهوم سبز. 73
تعریف سازمان سبز. 75
چالش‌های زیست محیطی سازمان. 76
واکنش مدیریت.. 77
نظریه‌های سبزکردن سازمان. 80
نظریه‌های نوسازی اکولوژیک.. 80
نظریه‌های جامعه شناسی سازمان. 82
کسب و کار و اقتصاد سبز. 86
سبک‌های مدیریت محیط‌زیستی. 87
سبک ایجابی. 88
سبک پیش گیرانه. 88
سبک استراتژیک.. 88
سبک توسعه پایدار 89
استراتژی‌های توسعه پایدار 89
طبیعت رفتارمثبت محیط‌زیستی کارکنان. 90
سبز کردن سازمان ها از طریق رفتارهای مثبت محیط‌ زیستی. 91
رفتار شهروندی سازمانی برای محیط‌زیست.. 93
چارچوب‌های نظری پیش بینی کننده رفتار سبز. 94
نظریه ارزش.. 94
نظریه چارچوب بندی اهداف.. 95
نظریه‌های متمرکز بر کسب اهداف.. 96
نظریه‌های متمرکز بر اهداف هنجاری.. 97
عادات و رفتار زیست محیطی. 99
مزایا و دلایل اهمیت سازمان سبز در قرن 21. 100
گام‌های عملی مورد نیاز برای خلق سازمان سبز. 101
ایجاد و استقرار ارزش های سبز برای سازمان. 101
فرموله و اجرانمودن اهداف سبز. 102
ایجاد شاخص‌های پایداری به منظور اطمینان از روند اجرای روش سبز. 103
اجرای روش سبز در بخشی از کسب و کار به عنوان نمونه. 104
غلبه بر مقاومت برای تغییر. 105
فعالیت‌های پایداری را تقویت نموده و در داخل سازمان برای آن ارزش قائل شوید. 106
گرفتن تأییدیه تأمین کنندگاه 106
تعامل با مشتریان و رقبا 106
تعامل با سازمانهای مردم نهاد، تنظیم کنندگان مقررات و عموم مردم. 107
خود را در معرض دید قرار دهید. 107
عوامل بحرانی و کلیدی در موفقیت سازمانهای سبز. 107
تفکر جهانی و عمل محلی. 109
منابع انسانی سبز. 109
چالش‌ها و چگونگی آینده سازمان سبز. 110
عکس العمل سازمان‌ها به تغییرات محیطی و فشارهای وارده عبارت است از 112
-پایداری.. 112
-سبز شویی. 112
مشاغل سبز. 112
اصول اقتصاد سبز. 113
مشاغل سبز در ایران. 115
بخش پنجم. 116
توسعه پایدار و محیط‌زیست.. 116
پارادایم توسعه پایدار 118
فقر و توسعه پایدار 120
تخریب و توسعه پایدار 123
شاخص‌های توسعه پایدار 126
تاریخچه تدوین شاخص‌های توسعه. 128
ایرادات وارده به شاخص‌های سنتی. 130
سیر تحول شاخصهای توسعه پایدار 130
اهداف توسعه هزاره 133
اهداف توسعه پایدار 135
بخش ششم. 140
آلودگی‌های محیط‌زیست.. 140
آلودگی هوا 141
آلودگی آب.. 144
آلودگی خاک.. 147
آلودگی صوتی. 149
وارونگی حرارتی و اثرگلخانه ای.. 150
آلودگی نفتی. 152
آلودگی ناشی از شوینده‌ها و پاک کننده‌ها 153
آلودگی ناشی از آفت کش ها 155
آلودگی فلزات.. 157
آلودگی مواد رادیو اکتیو. 159
کاهش آلودگی. 173
بخش هفتم. 174
اخلاق و محیط‌زیست.. 174
ارزش‌های برخاسته از ادیان. 179
خود شناسی رهیافت اخلاق محیط زیست.. 183
نتیجه گیری.. 186
منابع            189

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی انتشارات:                    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button