چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب بهره برداری و مدیریت شبکه های فاضلاب (نویسنده: عادل علاف صالحی، عباس علاف صالحی)

0

پیشگفتار

کتـاب پیشرو برگـردان فـارسی دستـورالعمل WEF در مـورد “مدیریت شبکه های جمـع آوری فاضـلاب” بـوده که انتشـارات McGraw Hill ششمیـن ویـرایش آن را در سـال 2009 منتـشر نمـوده اسـت.

متـرجمیـن و کارشنـاسـان بخـش فـاضلاب مـرکـز دانـش عطران، بـه جـرأت مـیتواننـد بگوینـد که تمـام مسـائل و نیـازهـای مـربـوط بـه بهـره بـرداری، نگهـداری و توسعـه شبکـه هـای جمـع آوری فاضـلاب در ایـن دستـورالعمل مـورد اشـاره قـرار گـرفتـه اسـت و بـی جهـت نیست کـه در طـول سـه سال از 2006 تا 2009، شـش بـار تجـدید ویـرایش و چـاپ شـده است.

نوبت چاپ: اول

قیمت روی جلد: 420000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی نشر عطران:                66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button