چاپ رایگان کتاب

کتاب بهره برداری و مدیریت شبکه های فاضلاب / چاپ دوم (عادل علاف صالحی، علی اصغر رستمی)

0

فهرست مطالب

فصـل اول- مقـدمه

1- اهداف

2- مخاطبین

3- مدیریت منابع؛ مدیریت بهره برداری و دستورالعمل نگهداری

فصـل دوم- بهـره بـرداری و نگهـداری از شبکـه

1- پیشگفتار

2- اهداف برنامه

3- راه اندازی یا ارزیابی برنامه بهره برداری و نگهداری

4- اجزای برنامه

5- عملیات مرتبط با ایستگاه های پمپاژ و برنامه های نگهداری

6- عملیات مرتبط با ایستگاه های پمپاژ و بکارگیری نیرو برای نگهداری

7- امکانات و تجهیزات بهره برداری و نگهداری

فصـل سـوم- مدیـریت اطلاعـات

1- پیشگفتار

2- برپاساختن یک نظام برای مدیریت اطلاعات

3- ساخت سیستم مدیریت اطلاعات

4- بهره برداری و نگهداری از سیستم مدیریت اطلاعات

فصـل چهـارم- بـرنامـه بـرآورد و توسعـه سـرمـایه گـذاری (capital) شـبـکـه جـمـع آوری

1- پیشگفتار

2- تحلیل سیستم

3- برنامه ریزی برای سرمایه گذاری (capital Planning)

فصـل پنجـم- ملاحظـات در طـراحی شبکـه

1- پیشگفتار

2- دستورالعملهای طراحی

فصـل ششـم- انعقـاد قـرارداد سـاخت

1- پروژه های ساخت و مدیریت پروژه

2- قوانین و مقررات

3- روشهای واگذاری پروژه های نیازمند سرمایه گذاری

4- مدیریت اجرایی سازمان

5- روش های واگذاری پروژه های نگهداری

6- اسناد پیمان اجرا

7- الزامات مالی

8- تضمین کیفیت/مدیریت کیفیت

9- روشها و روندهای کنترل ایمنی

10- کنترل آسیب (سیستمهای تک تماس)

11- اتحاد و شراکت

فصل هفتـم- سیـاست عمـومی و روابـط اجتمـاعی

1- نظریه سیاست عمومی

2- سیاست عمومی در مدیریت شبکه جمع آوری فاضلاب

3- اعلان سیاست عمومی جمع آوری فاضلاب

4- مناسب نگهداشتن سیاست عمومی

5- سیاست عمومی و روابط اجتماعی

6- روابط اجتماعی و آموزش عمومی

7- روابط اجتماعی و جلسات عمومی

8- روابط اجتماعی و ارائه خدمات به مشتری

9- روابط اجتماعی و آمادگی اضطراری

فصل هشتـم- بودجـه بنـدی و برنامـه ریـزی مالـی

1- پیشگفتار

2- بودجه بهره برداری

3- بودجه افزایش سرمایه

4- در نظر گرفتن اولویتهای بودجه ای در روند مدیریت منابع

5- گزینه های تأمین بودجه و فاینانس

6- الزامات درآمد و قیمت گذاری

7- نقـش حکـم شمـاره 34 هیئت مدیـره استانداردهای حسابرسی در بودجه بندی و برنامه ریزی مالی

8- فروش رویکرد مدیریت منابع و برنامه بودجه

فصل نهـم- ایمنـی، استانـداردهـا، آمـوزش و تأییـدیه هـا

1- معرفی و کاربرد مدیریت ایمنی و بهداشت کار

2- قابلیت کاربرد مقررات ایمنی و بهداشت

3- سازماندهی برنامه ایمنی

4- تجهیزات ایمنی

5- خلاصه

فصل دهـم- آمادگـی و امنیـت اضطـراری

1- پیشگفتار

2- سانحه و مخاطرات امنیتی و تأثیرشان بر شبکه های جمع آوری فاضلاب

3- فعالیتهای برنامه ریزی برای شبکه های جمع آوری فاضلاب

4- آمادگی فیزیکی برای شبکه های جمع آوری فاضلاب

5- واکنش به سوانح شبکه های جمع آوری فاضلاب

نوبت چاپ: دوم

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:          66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button