چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار (به قلم:دکتر عباس علاف صالحی، دکتر سایه مهری)

0

در بخشی از کتاب “مدیریت کار آفرینی و بهبود کسب و کار” این گونه میخوانیم:

عملكرد سازماني و دانش سازماني تاثير مثبتي بر خلاقيت سازماني دارد (جيمز و سانز،2011). وجود زمینه ها و تسهیلات مناسب سازماني، براي توسعه نوآوري مي تواند به سازمان ها كمك نمايد كه در مقايسه با رقبا نوآورتر و خلاق تر باشند و در نتيجه عملكرد بهتري داشته باشد.

سازمانی كه در آن ارائه خدمات و توليد محصولات خلاقانه مورد تشویق و ترغیب مدیریت ارشد قرار می گیرد، در ان كيفيت اجرای فرآيند ها بیشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و ارائه خدمات به خلق مزيت رقابتی بیشتری از طريق استقرار نوآوري های جديد برای سازمان می انجامد (ميل رودريگز، 2014).

خلاقيت يك عامل كليدی در ايجاد فنآوری به شمار مي آيد. از طرفي کسب مزیت رقابتي براي يك سازمان از طريق مدیریت نوآوری حاصل مي شود.

سازمانی كه در آن بهبود در تمامی جنبه ها مدنظر است، به نوآوري سازمانی اهتمام بیشتری نشان می دهد این مهم سازمان ها را قادر مي سازد كه از خود در مقابل شرايط ناپايدار وبی برنامه حفاظت نموده و توانايي های سازمان را در يافتن فرصت های کسب سود پایدار افزايش مي دهد و در نتیجه  كارايي سازمان ها را افزایش مي دهد(ماتزلر، آبفالتر و همكاران ،2013).

يكي از ظرفيت هاي جذاب تيم های بهبود ایجاد زمینه و توانايي برای سازمان ها در خلق و استفاده از دانش های جديد براي ارتقاي سطح كيفيت محصولات و خدماتشان است.

مديريت كيفيت در حوزه خدمات يا فرآيند ها، مي تواند از نوآوري سازمانی حمايت نمايد(سيپيدا و همكاران 2012). همچنین از طريق توليد محصولات با ارزش و ارائه خدمات با كيفيت، سازمان ها مي توانند توانايي هاي پايداري را براي ايجاد صلاحیت ها  و مهارت هاي جديد توسعه محصول و خدمت کسب و خلق نمايند (زهرا، عبدلوارد و همكاران 2011). سازمان ها از طريق مدیریت فرآیند نوآوري، مي توانند بهره وري خود را افزايش داده و خلق فنآوری های سازماني و نیز توانايي سازمان را در شناسايي و تعريف آن افزایش دهند.

همچنين به اشتراك گذاری و پیاده سازی دانش، مستقيماً بر مزيت رقابتي سازمان تاثير مي گذارد (علوي و ليدنز، 2001).

سازمان ها اغلب بعنوان يك بخش ساختاري با اهميت از اجزاء اقتصادي مبتني بر دانش بهره می گیرند(كامينگ، 2014).

بنابراين سازمان های پیشرو معمولاً سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي را برای پياده سازي ظرفيت مديريت اطلاعات و دانش انجام مي دهند به گونه ای كه بطور خاص از آن به منظور حمايت از مديريت به اشتراك اطلاعات و دانش بين كاركنان يك سازمان استفاده مي‌شود.

از طرفی ظرفيت و قابليت مديريت اطلاعات در سازمان ها، با توجه به عملكرد سازماني، مي تواند زمینه های مناسبي را براي كسب مزيت رقابتي به همراه آورد.

تمامي خروجی ها و عملكرد های سازمانی در يك قالب مرتبط و در ساختار سازمانی مورد ارزیابی قرار می گيرد. خروجی ها و عملکرد بخش های عملياتي سازمان لازم است به در نهایت به ایجاد ارزش افزوده منتهی شود و از طريق استفاده موثر از منابع انساني و با توليد محصولات و خدماتي كه نيازهای مشتریان را برآورده مي سازد و الزامات مشتريان را مرتفع مي نمايد خود را نشان دهد (ساين، 2088 ).

کسب مزيت رقابتي برای سازمان ها مي تواند به صورت يك زمینه بالقوه، الزام یا مقدمه موفقیت سازمانی باشد به گونه‌اي كه عمليات كارا و اثر بخش را با سهولت بهتر و بيشتري برای سازمان میسر گرداند و مديريت كيفيت را در سطح بالايي برای  سازمان به ارمغان اورد و البته اين تنها بخشی از جنبه هاي متنوع كسب مزيت رقابتي برای سازمان است(سينگه، 2008).

مطالعه تطبيقي در این حوزه از نقطه نظر ارتباطات سازمانی برای تئوري منابع و تئوري مبتني بر نیازهای اساسی سازمان در يك شركت می تواند تأثيرات نوآوری و خلق فنآوری و ظرفيت مديريت اطلاعات را بر عملكرد سازماني را تبيين و تدقیق نمايد از دیدگاه مكمل منابع سازمانی، قابليت مديريت اطلاعات سازمان شامل روال ها يا شيوه هایی است كه در واقع مكمل فنآوری اطلاعات و مديريت كيفيت براي خلق ارزش های سازمانی است.

از يك نقطه نظر برای ارتباطات سازمانی با توجه به تئوري “مبتني بر منابع” درخصوص توليد منابع رقابتي به محدوديت‌هاي سازماني توجه می شود و مناسبات درون سازماني را با توجه به آن تشريح می نمايد.

قابليت مديريت اطلاعات به ظرفيتي اشاره مي كند كه به وسيله هئيت مدیره یا مديران ارشد اجرائي و یا مديران فنآوری اطلاعات در زمینه های مختلف سازمانی اعمال مي شود و مي تواند زمینه پياده سازي موفق آن را با توجه به استراتژی خلق فنآوری مدیریت و كنترل نمايد(وان گرمبرگ، 2012).

در اين مطالعه محققان پيشنهاد مي دهند كه حركت سازمان در فاصله اطمينان و نیز وجه منطقي و غالبی كه در تحليل‌هاي رگرسيون به تصوير كشيده شده است صورت بگیرد و با استفاده از الگوريتم ها به منظور توسعه و آزمون تئوري‌ها در مديريت شركت و بازاريابي و استفاده از روش مناسب مدیریت فنآوری بدست آید.

اين مطالعه شامل آزمون مدل رگرسيون براي تناسب و اعتبار سنجي نیز هست كه در پيش بيني‌ها مورد استفاده قرار مي گيرد. داده هاي مشابه که در نحليل رگرسيون مورد استفاده قرار مي گيرد و قادرند تحليل مقايسه اي كيفيت را بر اساس نظریه فازي بیان نمايند(وود سايد، 2013).

همچنین در اين مطالعه در زمینه تقويت و شفاف سازي روابط ميان عوامل موفقیت و عملكرد سازماني از طريق بررسي شركت هاي حمل و نقل و به طور خاص متروی تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر اين مطالعه حاضر نشان مي دهد كه روش تحليل فازي مي تواند از تحليل رگسیون مؤثرتر عمل نمايد.

(گردآوری: دکتر عباس علاف صالحی، دکتر عادل علاف صالحی، دکتر سایه مهری)

(ویراستار: مهندس بهناز ترابی)

نوبت چاپ: اول

قیمت روی جلد: 450000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:          66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button