چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب “نفرین کوچ” به قلم “خلیل سلطانی کردشامی”

0

گزیده ای از کتاب “نفرین کوچ” به قلم “خلیل سلطانی کردشامی”

هوا آرام و گرفته بود . گویی آبستن حادثه ای تلخ بود .

خسرو نیز چون دیگر مردان غیرتمند ایل ، بسان آتشی در زیر خاکستر بود .

بظاهر خاموش و سرد ولی در زیر خاکستر ، آتشی بود داغ و سوزنده .

ظاهرش آرام بود ولی در دلش غوغایی بود که چون سیر و سرکه میجوشید و روحش را آزار میداد .

آتش زیر خاکستر ، چشم براه یک پرده باد بود . بادی که خاکستر سبک را از روی آتش کنار بزند . و این آتش ، حامل جرقه ای بود که توفان برپا می کرد .

خسرو پلکهایش را بسته و تن را به بستر خواب سپرده بود که ناگهان فریادی از دل شب ، سکوت سرد خانه را در هم فرو ریخت . گویا این همان بادی بود که توفان بپا کرده بود .

خسرو همچون اسپندی از روی آتش پریده و در یک چشم برهم زدن تفنگ و قطارش را برداشته و گیوه هایش را ورکشیده و به بیرون دویده بود .

هر سه پسرش نیز پشت سر او با مالروی و تبر و ششپر به کوچه دویده بودند . صدای شلیک چند گلوله آسمان را شکافته و شب پر شده بود از صدای جیغ و ناله و فریاد .

خسرو چون غزالی تیز پا از پیش و پسران از پشت ، کوچه به کوچه به سمت صداها میدویدند . میدان وسط آبادی مرز میان دو طرف بود ..

با یک اشاره همه به سرش می ریختند و تکه پاره اش می کردند .

خسرو گرگ باران دیده بود . از هیچ کس ترس و واهمه ای نداشت .

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 600000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button