چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران : ماهنامه تخصصی زیستبان آب ـ شماره چهل وشش؛ تیر 1399

0

نشر ملی عطران : ماهنامه تخصصی زیستبان آب ـ شماره چهل وشش ؛ تیر 1399 ـ طرح کلی سیستم آبیاری ” اور “

 ارزیـابی کیفیت آب رودخـانه خرمبـرای مصـارف شـرب و کشـاورزی
رضا مریدی
نسرین بهرامی
زهره ایزدی

ارزیابی کیفی آب زیرزمینی حوضه آبخیز دریاچه نمک با توجه به بررسی شرایط کیفی آب برای مصارف شرب و کشاورزی
مهدی دستورانی
محبوبه نجفی

بـررسی تـأثیر الیاف شیـشه ای بـر رفتـار هیدرولیکی و مکانیکی بتن متخلخل و کاربرد آن در محیـط زیـست شهـری
بهزاد آزادگان
علی فروغی اصل
رضا جمالی
حمید مومنی

 پهنـه بنـدی غلظـت فلـز سنگیـن سـرب در خـاک منـاطق پـرتـرافیـک اصفهـان
مژگان احمدی ندوشن
امیرمنصور انصاری

اندازه گیری سمـوم در نمـونـه های آب با و استخراج مایع-مایع
محسن نیکودل
مرضیه آذرنوش
مهسا سامقانی

آب زیرزمینی در کشور ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و منبع مهم و با ارزشی شناخته شده یکی از عوامل مهم در پایداری توسعه منطقه، فراهم بودن منابع آب کافی و مناسب برای مصارف مختلف که علاوه بر کمیت وضع کیفی آن نیز اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه خصوصیات کیفی آب از مولفه هایی است که ضروریت لحاظ آن در برنامه ریزی و مدیریت و همچنین ارزیابی سلامت حوزه آبخیز در آن کاملاً احساس شده است. منبع اصلی کلر در آب های زیرزمینی اتمسفر است که غلظت آن از طریق میزان آب از دست رفته به وسیله ی تبخیر قبل از ورود به منطقه ی اشباع کنترل می شود. منبع اصلی سدیم علاوه برهالیت می تواند از آب دریا چشمه های معدنی داغ، شورابه ها و بعضی سیلیکات های سدیک اغلب شامل پلاژیوکلاز باشد. سد تاخیری عمل کرده وهیدروگراف  و از طرف دیگر نزولات جوی را کشیده های خاک را فراهم آورده.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 1000000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button