چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “هند بوک تصفیه آب دگرمونت 2007 جلد چهارم” مترجمین “عرفان ناصری، شهناز تیموری، سیدفرشاد میرسعید قاضی، نگار اسماعیلی” ویراستار “مهدی هاشمی‌شهرکی”

0

هشـدار

کلیه حقوق مادی و معنوی کتاب هند بوک تصفیه آب دگرمونت متعلق به گروه عطران و انتشارات عطران با شماره مجوز 12666 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

کتاب مذکور در انحصار ناشر مذکور بوده و فتوکپی و عکس برداری بدون اجازه کتبی ممنوع می باشد.

هرگونه کپی برداری در فضای مجازی یا انتشار و پخش این اثر یا قسمتی از آن در اینترنت (با واسطه یا مستقیم) مطلقاً ممنوع بوده و شخص یا مجموعه مربوطه سریعاً توسط پلیس فتا مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است درج تصویر روی جلد یا اسکن و تصاویر صفحات داخل کتاب در اپلیکیشن ها یا وبسایت های شرکت ها، پیمانکاران، مشاورین، ادارات و … منوط به اخذ اجازه کتبی این مجموعه می باشد؛

در غیر اینصورت تامین بی قید و شرط خسارات مالی و معنوی وارده به عهده شخص یا مجموعه خاطی بوده و اقدامات قانونی توسط اظهار نامه قضایی پلیس فتا صورت خواهد پذیرفت.

قدردانی

با سپاس از تیم عرفان ناصری، شهناز تیموری، سیدفرشاد میرسعید قاضی، نگار اسماعیلی همکاران بخش مطالعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، که هم ایده ترجمه این کتاب ارزشمند از آن ها بود و هم کمک علمی و فنی شایانی برای این کار حساس، پرزحمت و زمان بر می­ باشند.
همچنین باسپاس از زحمات مهندس مهدی هاشمی شهرکی که با وقوف به حساسیت پروژه، نهایت تلاش خود را در راستای دقت و روانی متن، اهتمام داشته ­اند.
در نهایت مجموعه عطران با افتخار پذیرای ایرادات مطرح ­شده از طرف خوانندگان دانشمند به ترجمه و حتی متن اصلی می­ باشد و در صورت تأیید توسط هیأت علمی گروه عطران و همچنین نویسندگان کتاب اصلی، قطعا در چاپ­ های بعدی اصلاحات مطروحه اعمال خواهد گردید.

ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺷﺮﮐـﺖ دﮔﺮﻣﻮﻧـﺖ
ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺪﺑﻮك ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮا ﺟﻊ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎب در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺤﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﮔﺮوهﻫﺎ ي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﮔﺮﻣﻮﻧﺖ 1ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ روﯾﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾ ﺪ ﺑﺮا ي ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺮ دو راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮدي واﺣﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ: ﭘﺬﯾﺮش اﯾ ﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب را دارﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪا ي ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران اﻫﺪاف اﺟﻼس ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺳﺎل 2002 ﺑﻮد؛ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﮐﻤﺪﺳﻮس ﺑﻮدﺟﻪ آب ﺑﺮا ي ﺑﺸﺮ در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ﮐﯿﻮﺗﻮ در ﺳﺎل 2003.
ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺟﻊ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ي ﻧﻬﺎدي، ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ: در ﺟﻨﻮب، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب؛ و در ﺷﻤﺎل، ﻃﺮحﻫﺎي ارﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر، ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورز ي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم آﺑﺨﻮانﻫﺎ و ﺳﻔﺮهﻫﺎ ي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

فصل 9 (پیش تصفیه)

آشغال گیر درشت، آشغا ل گیر ریز ی ا خر د کرد ن
حذف شن و سنگریزه
فرآیند پاکسازي پسماند: آرنیس Arenis
حذف چربی و روغن
تصفیه خاص روغن

فصل 10 ( واحدهاي شناورسازي حوض هاي ته نشینی)

میکسرهاي شناساگر
لخته کننده ها
مخز ن ته نشینی
واحد شناور

فصل 11 (فرآ یندهاي بیولوژ یکی)

فرآیندهاي رشد معلق
فرآیندهاي رشد پیوست
واحدهاي فشرد ه استاندارد
کاهش تولید لجن
نر م افزار طراحی فرآیند رولوژیکی

فصل 12 (تخمیر متان)

مقررات عمومی
رشدهاي معلق
رشدهاي الحاقی
راه اندازي و کنترل کارخانه

فصل 13(فیلترها)

تجهیزا ت ف یلتره اي با محیط دانهاي ( گرانوله)
فیلترﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ
ﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎص
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﻠﺘﺮ .

ﻓﺼﻞ 14 (اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﯾﻮﻧﯽ)

اﺣﯿﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟف
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك
اﻟﮑﺘﺮودﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾه

ﻓﺼﻞ 15(ﺟﺪاﺳﺎز ي ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎﻫﺎ)

ﻣﺪول ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد – ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﮏ زدا ﯾﯽ)
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺸﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻏﺸﺎي اﺻﻠﯽ

لینک خرید سایر جلدهای کتاب دگرمونت:

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button