چاپ رایگان کتاب

نیره عبدی چیتگر: کتاب رقص واژه ها (انتشارات عطران)

0

{عشق های امروزی}

دوست داشتن های این دوره زمانه، همانند چراغ قرمزِ تو خیابان هاست.                  

وقتی حوصله شان سر میرود…دوستت دارم ها را نثار کسی می کنند که آن شخص با این دوستت دارم ها قلبش به تپش میفتد و ذهنش آرام میگیرد…

اما تا چراغ سبز میشود و زندگیشان آرام میگیرد…

رها میکنند و میروند تا چراغ قرمز بعدی و نمیدانند با رفتنشان چه آشوبی بر دل می اندازند.

{پارادوکس}

چه بی انتها میخواهمت و چه بی احساس ردم میکنی…

و چه آرام گریه میکنم و چه سریع مرا میفهمی…

پارادوکس عجیبیست

بین دوست داشتن و نفرتت

نمیدانم

این توجه از سرِ عشق است یا…

{بغض}

بعض یعنی هرشب در فکر کسی باشی که میدانی دیگر هیچوقت نه چهره ی او را میبینی و نه صدایش را میشنوی…

بغض یعنی شب های تنهایی و کلی عکس و خاطره که در ذهنت ورق میخورند و تو را به گذشته ای میبرند و یک آن پرتت میکنند به الانی که او را نداری…

بغض یعنی

هنوز هم عاشقانه دوستش میداری.

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button